Do czego służy detektor zbrojenia

Niezbędnym elementem każdej konstrukcji żelbetowej jest jego zbrojenie. Zbrojenie takie zazwyczaj występuje w formie stalowych prętów o określonej średnicy i układzie geometrycznym, wkładek stalowych lub rozproszonych włókien. To ono jest odpowiedzialne za przenoszenia naprężeń rozciągających podczas gdy beton odpowiada za wytrzymałość na obciążenie i stabilność całej konstrukcji. Zbrojenie ponadto zabezpiecza obiekt przed pęknięciami, a z kolei beton stanowi warstwę ochronną dla prętów. To właśnie z uwagi na powiązanie tych 2 materiałów tego typu konstrukcje nazywane są żelbetowymi.

Z uwagi na fakt, że rodzaj i położenie zbrojenia, podobnie jak grubość otuliny betonowej ma istotne znaczenie dla właściwości konstrukcyjnych elementu istotna jest weryfikacja tych parametrów. Z biegiem czasu i znacznym rozwinięciem instrumentów przeznaczonych do badań metodami nieniszczącymi, dla takich celów opracowano detektory zbrojenia. Aparatura ta stała się bardzo użytecznym narzędziem w rękach inżynierów, architektów, a także inspektorów budowlanych.

Detektory zbrojeń posiadają szeroki zakres zastosowań:

• Pomiar rozstawu, średnicy i grubości otuliny pręta zbrojeniowego
• Lokalizacja miejsc wolnych od zbrojenia pod przewierty
• Weryfikacja archiwalnej dokumentacji dotyczącej rozmieszczenia zbrojenia
• Badania kontrolno–odbiorowe – sprawdzenie zgodności względem dokumentacji

Pomiar detektorami zbrojeń wykonywany jest na podstawie analizy indukcji elektromagnetycznej.

Jednym z takich urządzeń jest detektor zbrojenia Profoscope, opracowany przez firmę Proceq. Detektor ten jest mieszczącym się w jednej ręce kompaktowym urządzeniem. Za jego pomocą można szybko i skutecznie zlokalizować zbrojenie, określić grubość otuliny oraz oszacować średnice pręta. Na obudowie urządzenia możemy znaleźć podświetlany ekran LCD na którym prezentowane są wyniki pomiaru oraz przyciski umożliwiające poruszanie się po graficznym menu. Niewątpliwym plusem jest brak okablowania, które tylko przeszkadzałoby przy wykonywaniu pomiarów. Ponadto Profoscope generuje sygnał dźwiękowy, emitowany przy wykryciu pręta zbrojeniowego.

Istnieje też bardziej zaawansowany model, Profoscope+. Jest to wariacja podstawowego detektora zbrojenia, lecz doposażona o szereg udogodnień. Pierwszym z nich jest możliwość zapisu wyników badań na karcie pamięci SD. Funkcja ta pozwala na zapis do 49 500 wyników, które mogą być eksportowane do komputera za pomocą oprogramowania ProfoLink. ProfoLink umożliwia również prezentacje, edycje oraz eksport opracowanych wyników do innych aplikacji.

Znacznie większe możliwości pomiarowe daje użytkownikowi rodzina detektorów Profometer – PM600, PM630 i PM650. Najbardziej zaawansowanym detektorem zbrojenia jest Profometer PM650 AI. Jest to najnowsza generacja tego typu detektorów, wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej 7” oraz uniwersalną sondę kołową z możliwością pomiaru przebytej drogi.

Za jego pomocą można w precyzyjny sposób określić położenie prętów zbrojeniowych w badanym obiekcie, oszacować średnicę, zmierzyć otulinę oraz zlokalizować pręty ukośne.

Zaawansowane oprogramowanie zastosowane w tym detektorze posiada możliwość wyrysowania siatki zbrojenia, wygenerowanie kolorowej mapy prezentującej grubość otuliny oraz zwizualizowanie spektrum siły sygnału. Model ten wyposażony jest dodatkowo w funkcję Cross – line, która łączy pomiary wykonywane w osi pionowej i poziomej.

Rejestrator PM 650 AI oprócz dużego ekranu, umożliwiającego prezentację wyników przeprowadzanych badań, wyposażony jest w pamięć wewnętrzną o wielkości 8 GB, do której zapisywane są wyniki pomiarów.
PM 650 AI, podobnie jak Profoscope+, posiada dodatkowe oprogramowanie PM – Link, które umożliwia eksport wyników badań do komputera. PM – Link umożliwia edycję danych, prezentację oraz eksport do innych aplikacji.

Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności detektora PM 650 AI
o badanie zagrożenia wystąpienia korozji zbrojenia w konstrukcjach żelbetonowych. Za pomocą sondy punktowej, jedno bądź cztero-kołowej można w szybki i precyzyjny sposób zbadać potencjał występowania korozji zbrojenia w konstrukcji. Ponadto rejestrator daje możliwość płynnej zmiany z wykrywania korozji zbrojeń na jego wyłączną detekcje. Oprócz tego istnieje samodzielny detektor korozji w zbrojeniach o nazwie Profometer Corrosion.

Porównując do siebie Profoscope i PM 650 AI można uznać, że są to urządzenia mające kilka kluczowych cech wspólnych. Charakteryzują się wysoką precyzją, łatwością przeprowadzania pomiarów oraz trwałością. Profoscope znajdzie swoje zastosowanie tam, gdzie potrzebny jest szybki pomiar np. przed rozpoczęciem wiercenia w badanym materiale, PM 650 AI natomiast tam, gdzie potrzeba szczegółowego badania z uzyskaniem dokładnych raportów.