Penetrometr do badania penetracji asfaltu

Nr kat. 20-20670 / 20-20665

Penetrometr automatyczny 20-20670 to cyfrowy przyrząd do badania penetracji asfaltu zgodnie z normą PN-EN 1426.
Zapewnia pomiar zagłębienia igły w próbce w standardowych warunkach (obciążenie, czas, temperatura) za pomocą niezależnego systemu
elektronicznego, eliminującego wpływ dodatkowego obciążenia i tarcia. Ustawienie igły w pozycji początkowej pomiaru odbywa się automatycznie za pomocą układu pomiarowego.
Możliwe jest również użycie trybu półautomatycznego z ustawieniem igły w pozycji startowej pomiaru za pomocą joysticka, będącego standardowym trybem pracy dla penetrometru cyfrowego 20-20665.
Pomiar w obydwu typach odbywa się w sposób automatyczny, poprzez wyzwolenie trzpienia, a następnie jego zablokowanie po określonym czasie. Wynik pomiaru jest prezentowany na graficznym wyświetlaczu dotykowym (20-20670) lub wyświetlaczu cyfrowym (20-20665).
Penetrometr zapewnia łatwy demontaż normowego trzpienia 100 g (tłok 97,5 g + igła penetracyjna 2,5 g) w celu kalibracji jego wagi.
Zakres pomiarowy: 20-20670 – 0-300 jednostek penetracji (co odpowiada 0-30 mm), 20-20665 – 0-400 jednostek (co odpowiada 0-40mm), przy rozdzielczości 0,01 mm i możliwości swobodnej regulacji czasu badania od 0,01 s.

Penetrometr tego typu to urządzenie wykorzystywane podczas badań, których cel stanowi ustalenie poziomu odporności zarówno nawierzchni, jak i mieszanek asfaltowych o charakterze mastyksowym. W czasie ich przeprowadzania ważne jest użycie trzpieni cylindrycznych, wykonanych w zgodzie z normą EN12697/20, a także ramy ulokowanej w punkcie zapewniającym jak największą stabilność. Tylko wtedy bowiem penetrometr jest w stanie w prawidłowy sposób pełnić swoją funkcję, pozwalając tym samym posługującym się nim osobom wykonywać swoją pracę i uzyskiwać miarodajne wyniki odnośnie parametrów poszczególnych nawierzchni.

Zgodny z normą PN-EN 12697-20

  • Wymienne trzpienie o powierzchniach 1 cm2 i 5 cm2
  • Zestaw obciążników (500 N)
  • Czujnik zegarowy 30 mm x 0,01 mm
  • Forma sześcienna 70,7 mm do przygotowywania próbek poddawanych penetracji
  • Forma sześcienna 69 mm służąca do unieruchamiania próbek
  • Wanna ze stali nierdzewnej z termostatem

Zależnie od ilości badanych próbek, dostępne są 2 wersje penetrometru:

Jednostanowiskowa (20-1830) oraz dwustanowiskowa (20-1840)

Przygotowanie penetrometru tłoczkowego do badania nawierzchni

Posługując się penetrometrem do nawierzchni pamiętać należy o tym, że powinien zostać on przed przystąpieniem do wykonania pomiaru w odpowiedni sposób (tzn. stabilnie) ustawiony. Następnie należy zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia zamontować jego obciążniki, zamocować trzpień, a także czujnik zegarowy, który jednak – co ważne – nie może ulec zbyt mocnemu zaciśnięciu, ponieważ w takiej sytuacji mógłby on pracować niezbyt dokładnie. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia badania pamiętać warto także o wzniesieniu kołka czujnika i jego przesunięciu ponad punkt podparcia i następnym upuszczeniu. Gdy do tego dojdzie, pozostaje jedynie przejść do wyzerowania czujnika, wypełnienia łaźni wodnej cieczą i uregulowaniu jej temperatury.

Przebieg pomiaru przy użyciu penetrometru do nawierzchni

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać podczas analizowania stopnia twardości nawierzchni za pomocą opisywanego penetrometru jest przygotowanie próbki w specjalnych formach sześciennych i ulokowanie jej pod trzpieniem urządzenia. Następnie należy wstępnie obciążyć ją poprzez przekręcanie koła tak długo, aż trzpień ulegnie zetknięciu z próbką. Gdy do tego dojdzie, zachodzi konieczność wykonania dodatkowego połowicznego obrotu, aby otrzymać pierwotne obciążenie na poziomie 25 N. Kolejnym etapem pomiaru jest natomiast ustawienie i wyzerowanie czujnika. Po przeprowadzeniu tej czynności nadchodzi czas aplikacji obciążenia wynoszącego 500 N (zgodnego z normą), do czego niezbędne jest ponowne przekręcenie koła – tym razem poprzez trzykrotne wykonanie obrotu (łącznie ok. 15 mm). Pamiętać należy również o przesunięciu czujnika w bok i podniesieniu obciążników i wymianie próbki już po zakończeniu badania.

Wyjątkowo wydajny i trwały penetrometr marki InfraTest

Charakteryzowany penetrometr do asfaltu twardolanego jest w stanie służyć posługującym się nim osobom przez bardzo długi czas, ponieważ wykonany został przy użyciu wyłącznie najwyższej jakości materiałów. Dzięki temu jest wysoce odporny na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto rozpoznanie wszystkich jego funkcji zajmuje tylko chwilę, zaś możliwość nabycia urządzenia w dwóch wersjach – jedno- bądź dwustanowiskowej – sprawia, że zakup odpowiadającego w największym stopniu potrzebom danego klienta produktu nie stanowi najmniejszego problemu. Dokładnie tak, jak posługiwanie się nim nawet w warunkach niesprzyjających dokonywaniu pomiaru.

Zobacz też ift-bitumen-testing-equipment_0023-en-202012
Polecane produkty:

Penetrometr do badania penetracji asfaltu

Asfalt jest mieszanką związków heterocyklicznych i wielkocząsteczkowych węglowodorów. W jego składzie można wyodrębnić trzy główne komponenty: asfalteny, żywice oraz oleje. Z uwagi na fakt, iż asfalt to materiał, który wykazuje właściwości wiążące, podczas produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, stosowanych do nawierzchni drogowych, jest on wykorzystywany w roli lepiszcza. Jednym z elementarnych procesów podczas projektowania MMA jest sklasyfikowanie rodzaju asfaltu. Czynnikiem, który określa klasę asfaltu jest między innymi jego twardość. Konsystencję asfaltu jesteśmy w stanie zdefiniować przeprowadzając badania penetracji asfaltu – czyli jedno w podstawowych badań wykonywanych na próbkach asfaltowych.

 

Badania penetracji asfaltu

Penetracja to właściwość określająca konsystencję asfaltu, co ściśle powiązane jest ze stopniem jego twardości. Wyrażona jest jako głębokość, na jaką wnika w próbkę badanego asfaltu znormalizowana igła penetracyjna pod stałym obciążeniem 100 g, w czasie 5 sekund, w temperaturze 25°C. Jednostką penetracji jest liczba niemianowana odpowiadająca zagłębieniu 0,1 mm igły penetracyjnej. Im niższy jest otrzymany wynik penetracji tym twardszy jest asfalt. Sam przebieg badania rozpoczynamy od napełnienia łaźni wodnej ze stali nierdzewnej i ustabilizowania temperatury. Następnie należy przygotować próbki zgodnie z normą i kolejno umieszczać je w formie pod trzpieniem, który musi być stopniowo obniżany do momentu, w którym igła zetknie się z powierzchnią próbki. W zależności od rodzaju penetrometru oraz jego stopnia automatyzacji przebieg badania będzie się różnił. Szczegółowe wytyczne dotyczące penetracji znajdują się w normie PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą.

 

Rodzaje penetrometrów – porównanie

Urządzenia do oznaczania penetracji, zależnie od zastosowania dzielimy na przeznaczone do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz samego asfaltu (lepiszcza). Z punktu widzenia obsługi te ostatnie możemy podzielić na penetrometry ręczne, półautomatyczne oraz automatyczne.

W penetrometrach ręcznych regulacja położenia trzpienia przeprowadzana jest za pomocą koła, które w zależności od ilości obrotów, przemieszcza igłę do zetknięcia z badanym materiałem. Masa trzpienia oddziałuje na zamontowaną w trzpieniu igłę, zagłębiającą się w badaną próbkę, z określoną, normową siłą. Podczas pomiaru penetrometrem cyfrowym (półautomatycznym) bądź automatycznym proces badania został uproszczony i zautomatyzowany. W penetrometrach cyfrowych regulacja położenia odbywa się za pomocą joysticka, a w automatycznych, proces sterowany jest samoczynnie przez system elektroniczny. (Możliwe jest również użycie trybu półautomatycznego z ustawieniem igły w pozycji startowej pomiaru za pomocą joysticka). Głębokość penetracji igły mierzona jest przez elektroniczny system pomiaru drogi. Tym samym wyklucza to wpływ dodatkowego obciążenia oraz tarcia. Penetrometr wyposażony jest również w timer kwarcowy odblokowujący trzpień na czas 5 sekund, zgodnie z normą. Trzpień blokowany jest automatycznie po upływie tego czasu. Wyniki badań, w zależności od rodzaju penetrometru, można odczytać na czujniku zegarowym lub na wyświetlaczu cyfrowym.

Produkt został dodany do listy zapytań.

Wyślij zapytanie Przeglądaj więcej produktów